فلوچارت راه اندازی و دسترسی به داده های برنامه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

به منظور استفاده از داده های برنامه ثبت بیماری ها در مراکز تحقیقاتی پروپوزال خود را به دبیر کار گروه ثبت بیماری ها در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایید