صفحه اصلی > ریاست > مدیر و معاون اداری مالی 

نام و نام خانوادگی : زهرا رخت افکن

سمت : مدیر و معاون اداری مالی

تخصص : کارشناس ‍‍پرستاری

سوابق : مترون بيمارستان كودكان