صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

 رسالت :

این بیمارستان تنها مركز آموزشی درمانی تخصصی ،فوق تخصصی كودكان بندرعباس است كه می كوشد با تامین تجهیزات مورد نیاز، خدمات درمانی جامع و مطلوب به كودكان زیر 14 سال  استان هرمزگان و برخی استان های همجوار ارائه و آموزش فراگیران دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان در زمینه كودكان راتأمین نماید.

ما براین باوریم

كه در برابربیماران ،همراهان،كاركنان پزشك و غیر پزشك ،فراگیران و سایر كسانی كه ازخدمات ما استفاده می كنند مسئولیم و تلاش می كنیم درمان كودكان را صرف نظر از توانایی درپرداخت هزینه ها انجام و آموزشهای لازم به والدین رادرجهت بهبود فرزندشان ارائه  دهیم. حفظ افرادی كه از نظر توانایی و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند و حمایت از طرح های پژوهشی را وظیفه خود می دانیم. همچنین باكسب درآمدهای قانونی ،رشد و بقای خود را تضمین نموده و برنامه های كنترل عفونت ، جلوگیری از شیوع بیماری و حفظ محیط زیست ، افزایش سطح ایمنی بیمار ان در بیمارستان و ایجاد شرایطی که منجر به خدمات ایمن تر و متعاقب آن محافظت جامعه از آسیب های قابل اجتناب و کاهش عوارض ناخواسته در محیط بیمارستان است را سرلوحه كار خود قرارمی دهیم.