صفحه اصلی > بهبود کیفیت > فرم گزارش خطای بیمارستان کودکان 
فرم گزارش خطا
این فرم برای کاهش خطا و سهل انگاری تهیه شده و دنبال محکوم کردن کسی نیست
فردیکه دچار خطا شده است :
پزشک معالج پرستار بهیار کمک بهیار
وضعیت استخدامی:
طرحی
قراردادی
پیمانی
رسمی
شرکتی
سابقه کار :
کمتراز 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 20 سال
بالای 20 سال
سطح تحصیلات:

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
گزارش دهنده:
پرستار
پزشک معالج
بهیار
پرسنل
زمان بروز خطا:
شیفت:
صبح
عصر
شب
بین دوشیفت
بخش:*
تاریخ:
شدت آسیب:
بدون عارضه
خفیف
شدید
منجر به آسیب
منجر به مرگ

نوع خطا:

خطاهای دارویی

داروی اشتباه
حذف یک دوز دارو
اشتباه در دوز دارو
شناسایی بیمار بطور ناصحیح
اشتباه در نحوه تجویزدارو
هیچکدام
عفونت بیمارستان:
عفونت تنفسی
عفونت محل زخم
عفونت ادراری
سایر موارد
هیچکدام
خطای مرتبط با شاخص ایمنی بیمار ( خطاهای مراقبتی ) :
سقوط بیمار
زخم بستر
سوختگی در بخش
خودکشی
دیگرکشی
هیچکدام
خطای آزمایشگاهی:
شناسایی بیماربه طور ناصحیح (تشابه اسمی و.. ) شرایط نمونه گیری ونگهداری نمونه بطور نامناسب
جواب اشتباه (اشتباه تایپ و.. ) پ
خواندن اشتباه دستور پزشک
خطای ارسال ناصحیح نمونه از بخش به آزمایشگاه (تأخیر و ...)
عدم ثبت آزمایشات درخواستی
عدم اعلام نمونه اورژانسی
تأخیر درپاسخ دهی آزمایش
عدم اعلام موارد بحرانی به بخش
هیچکدام
خطای رادیولوژی:

اتفاقات ناگوار در انتقال بیمار به رادیولوژی
ناقص بودن درخواست رادیولوژی
شناسایی ناصحیح
پوزیشن نامناسب بیمار
عدم هماهنگی در ارجاع بیمار به بخش رادیولوژی
نبودن پرستار در انتقال بیمار
عدم ثبت درخواست رادیولوژی در سیستم HIS
عدم اعلام موارد بحرانی به بخش
سایرموارد
هیچکدام
خطای ثبتی:
ناخوانا بودن دستورات پزشک
خطا در ثبت کارکس و کارت دارویی
ناقص بودن گزارشات پرستاری
خطا در ثبت دستورات شفاهی
خطا در ثبت علائم حیاتی
خطادر ثبت فرایند مشاوره بیمار
قراردادن مدارک اشتباه بیماردر پرونده دیگر
عدم دقت در سوابق بیمار توسط پزشک
سایر موارد
هیچکدام
خطای سیستمی:
نقص یا عدم مهارت در انجام وظایف شغلی
عدم مصرف دارو توسط بیمار
عدم اطلاع به موقع جواب آزمایشات به پزشک
عدم تحویل زیور آلات بیمار به همراهان
کمبود تجهیزات
خرابی تجهیزات
عدم حفاظ مناسب تخت
فیزیک نامناسب بخش
عدم ارتباط مناسب با بیمار و همراهان
هیچکدام
خطای انتقال بیمار : ( جهت خدمات پاراکلینیکی ) :
ثبت اطلاعات اشتباه در فرم مشاوره
انجام مشاوره یا پروسیجر درمانی اشتباه بدلیل مشابه بودن نام بیمار
فرار بیمار
فرستادن همزمان چند بیمار با هم برای انجام مشاوره با حضور یک بیماربر
عدم هماهنگی با بیمارستان مقصد ( اینترن ، رزیدنت ، سوپروایزر )
کمبود آمبولانس
سایر موارد
هیچکدام
علت بروز خطا :

شیفت طولانی و پشت سرهم
مشکلات شخصی
کمبود آگاهی پرسنل ( مهارت علمی )
ازدحام بیماران
تازه کار بودن پرسنل
کمبود نیرو نسبت به بیمار
ارتباط نامناسب با همکاران
تأخیر در انجام مداخلات و مراقبتها توسط کادر درمان ( پزشک ، پرستارو ... )
ناتوانی در انجام پروسیجرها ( مهارت عملی )
سایر موارد
هیچکدام
آیا واقعه قابل پیش بینی بوده است ؟
بلی
خیر
آیا واقعه قبل از خطا شناسایی شده و خطا صورت نگرفته است؟
بلی خیر
شرح واقعه بصورت خلاصه؟
*
لطفاً اگر پیشنهادی برای جلوگیری از بروز موارد مشابه و یا پیشگیری از وقوع خطاهای بالقوه ای که هنوز رخ نداده اند را دارید ذکر نمائید .

تصویر امنیتی:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*